Spis treści

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej przez specjalistyczne badania

Gdy wstępne badania dziecka w kierunku ryzyka dysleksji zaniepokoją cię, powinnaś zgłosić się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dalszych, szczegółowych badań diagnostycznych. Do poradni możesz zgłosić dziecko sama lub za pośrednictwem szkoły. Każde przedszkole i każda szkoła są związane z taką placówką rejonowo. Badanie jest bezpłatne i odbywa się tylko za zgodą rodziców. Termin badania wyznacza placówka rejonowa, do której się zgłaszasz, po otrzymaniu wypełnionego formularza. Zespół przeprowadzający badania składa się z psychologa, pedagoga, często też logopedy. Również korzysta się z konsultacji lekarskich (okulista, laryngolog, foniatra), aby wykluczyć wadę wzroku lub słuchu itd. lub stwierdzić potrzebę psychoterapii przy wtórnym zaburzeniu nerwicowym.

Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziom funkcjonowania intelektualnego. Bada się zdolność koncentracji uwagi, pamięć i spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, funkcje językowe, sprawność ruchową rąk i motorykę całego ciała. W wyniku badań testowych, obserwacji, analizy danych z wywiadu z rodzicem ustala się, które funkcje rozwijają się nieprawidłowo i jakie są mocne strony rozwoju dziecka.

W badaniu pedagogicznym ustala się ,czy trudności w czytaniu i pisaniu występują jednocześnie, czy osobno oraz w jakim nasileniu. Analizuje się jakościowo błędy i rodzaj trudności, próbuje te dane zestawić z pozostałymi wynikami oraz zinterpretować. Ustala się stopień opanowania nauczania i ewentualny wpływ zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego na umiejętności dziecka.

Stwierdza się dysleksję tylko w przypadku prawidłowego rozwoju umysłowego.

Po badaniu rodzice otrzymują pisemną opinię, która powinna być przekazana szkole. Najlepiej byłoby, abyś zrobiła wiele kopii i każdą z nich wręczyła osobiście wybranym nauczycielom.

Opinia wskazuje:

• opis słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka
• wskazuje, jakie funkcje rozwijają się z opóźnieniem
• wskazuje, co jest przyczyną trudności w uczeniu się
• na jakich funkcjach można się oprzeć w terapii
• jaką pomoc powinno dziecko otrzymać 
• jakimi metodami zachęcać do nauki
• jakie można stawiać wymagania i jak oceniać dziecko w stosunku do jego możliwości

 

Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii, dostosowania formy nauczania i wymagań do ich poziomu.

Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję oznacza konieczność podjęcia konkretnych działań ze strony rodziców (dodatkowe ćwiczenia w domu) oraz szkoły(udział w zajęciach pedagogicznych tj. ćwiczeniach korekcyjno-kompensacyjnych). Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii i dostosować wymagania i sposób oceniania do możliwości ucznia. Gdy stwierdzono głęboką dysleksję, uczeń ma prawo być zwolniony z nauki drugiego języka obcego. Opinia o dysleksji gwarantuje również wyrównanie szans podczas egzaminów takich jak, sprawdzian po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury.

 

Zobacz również:

Gry słowne dla dzieci


Gry słowne

Jak rozwijać kreatywność


Myśleć jak da Vinci

Kolorowanki edukacyjne dla dzieci


Kolorowanki edukacyjne